William Shakespeare: Macbeth olvasónapló

Szereplők:

William Shakespeare: Macbeth olvasónapló
William Shakespeare: Macbeth olvasónapló

Duncan, skót király
Malcolm, a király fia
Donalbain, a király fia
Macbeth, tábornok a király hadseregében
Banquo, tábornok a király hadseregében
Macduff, skót nemes
Lennox, skót nemes
Ross, skót nemes
Menteith, skót nemes
Angus, skót nemes
Cathness, skót nemes
Fleance, Banquo fia
Siward, northumberlandi gróf, az angol hadsereg tábornoka
Az ifjú Siward, a fia
Seyton, Macbeth szárnysegéde
Macduff kisfia
Angol orvos
Skót orvos
Katona
Várkapus
Öreg
Lady Macduff
Lady Macbeth
Lady Macbeth Udvarhölgye
Hecate
Három boszorkány

A darab jelenetében a pár színész közvetlen beszélgetés helyett a tömegben rejtett dialógust folytat. Kívülről nézve ők csupán egy mosolygó, táncoló pár, de a párbeszédük titkos, komoly üzeneteket rejt. A jelenet csúcspontján Lady arcán megjelenik a király koronájának árnyéka, jelezve az előkészülő gyilkosságot, mire Ladyt a táncparkettre hívja.

A királyt őrző két testőr táncot jár a kardok hegyén, saját tőrjeik körül ugrálva. Ez a mozzanat előre vetíti későbbi vesztüket.

Macbeth számára a tőr szinte szellemi jelenségként jelenik meg, felemelkedik és vezeti őt a király hálószobája felé. Ez a látomás kérdéseket vet fel: csak belső kivetülés, vagy talán égi intés?

Duncan meggyilkolása: Macbeth kezdetben saját fegyveréhez nyúl, majd hirtelen az őrök tőrjei felé fordul. Még a király ágya mellett is hezitál, hogy végrehajtsa-e a tervet. Ez egy hosszú, feszült jelenet, amely Macbeth arckifejezéseit és a békésen alvó királyt mutatja. A király felébredése és szemkontaktusa Macbeth-tel, valamint azáltal, hogy kimondja Macbeth nevét, visszafordíthatatlanul elindítja a gyilkosságot. A jelenet végén Macbeth többszöri szurkálás után elvágja Duncan torkát, ami egy brutális, véres jelenetet eredményez.

A gyilkosság után Macbeth és Lady Macbeth a sötét udvaron találkoznak, ahol hangokat hallanak, de csupán a lelkiismeretük szólal meg bennük. Macbeth a gyilkos fegyvert magával hozza, nem meri visszavinni, ezt később Lady Macbeth végzi el helyette. A gyilkosság felfedezésének közeledtével a kapun dörömbölés hallatszik, Macduff és más nemesek érkeznek, így nincs több idő a gondolkodásra.

A történet eredete

Shakespeare a Macbeth történetét a Holinshed-krónika több epizódjából állította össze. Az egyik ilyen elbeszélésben Donwald nevű személy, a királyt, Duffot, saját házában öli meg, miután az utóbbi megöleti Donwald családtagjait boszorkányság vádjával. Macbeth karaktere is a krónikákból merít, ahol ő Duncan király alkalmatlansága miatt kénytelen nehéz helyzeteket kezelni a királyságban.

A drámában Macbeth és Banquo ugyanazt a jövendölést kapják a három boszorkánytól, és Lady Macbeth unszolására együtt tervezik meg a király meggyilkolását. Macbeth végül tíz évig uralkodik, amíg hatalmát meg nem döntik.

Shakespeare ezen történeteket ötvözve alakította ki saját változatát, ahol például Macbeth vendégeként öli meg a királyt. Banquo szerepe az eredeti krónikákban Macbeth bűntársaként jelenik meg, míg a drámában, I. Jakab angol király elődje lévén, jelentősen eltérő karakterizációval bír. Ez a változtatás valószínűleg azzal a szándékkal történt, hogy Shakespeare kedvezzen az új uralkodónak.

William Shakespeare: Macbeth olvasónapló

Az első jelenetben három boszorkány fogadalmat tesz, hogy találkozni fog Macbeth-tel. E közben Duncan skót király seregei lázadókkal és a norvégokkal vívnak harcot, de Macbeth hősiességének köszönhetően győzelmet aratnak.

A király eldönti, hogy jutalmazni fogja Macbethet, ám mielőtt ő ezt megtudná, a boszorkányokkal találkozik, akik megjósolják, hogy nemcsak jutalmat kap, hanem egyszer ő lesz Skócia királya. A jelenetben jelen van Banquo, egy másik hadvezér is, akinek a boszorkányok azt jósolják, hogy bár ő maga nem, de utódai királyok lesznek.

Amikor a király elé járulnak, Macbeth számára beigazolódik a boszorkányok jóslatának első része: Duncan király Cawdor thánjává teszi őt, ami Skóciában grófi rangnak felelt meg. Duncan egy éjszakára Macbeth birtokán száll meg, aki ekkor már előkészíti a király meggyilkolásának tervét, hogy gyorsítsa a boszorkányok által jövendölt eseményeket és minél előbb birtokba vegye a trónt.

A terveibe beavatja feleségét, Lady Macbethet is. Bár Macbeth az utolsó pillanatban habozik, felesége – részben férfiasságát kétségbe vonva – meggyőzi őt, hogy már nincs visszaút. Éjfél után Macbeth a király szobájába lopózik, megöli őt, és a gyanút a testőrökre tereli. Malcolm és Donalbain, a király fiai, apjuk halálának hírére félelmükben elmenekülnek, így magukra vonva a gyilkosság gyanúját.

Macbeth útjából eltűnnek az akadályok, így végül királlyá koronázzák. A harmadik felvonásban a trónra került Macbeth, hatalma megtartását féltve, egyre mélyebben süllyed a vérontásba. Bár már nem maga követ el gyilkosságokat, bérgyilkosokat fogad, hogy elintézze piszkos munkáit. Megöleti Banquót, aki kezd gyanakodni rá, ám Banquo fia, akit szintén halálra ítélt, sikerrel menekül meg. Macbeth azt is elhatározza, hogy végez Macduff-fal, egy másik skót főúrral, aki nem jelent meg a király koronázásán.

Bizonytalanságában és növekvő félelmében Macbeth ismét felkeresi a boszorkányokat, akik homályos jóslatokkal ringatják hamis biztonságérzetbe. Három jóslatot közölnek vele: óvakodjon Macdufftól; csak olyan ember ölheti meg, aki nem anya által született; valamint hogy uralma addig áll fenn, amíg Birnam erdeje el nem éri Macbeth várához.

Miután Macduff családját hátrahagyva Angliába menekült, Macbeth, bosszúból, megöleti Macduff teljes családját, beleértve kisfiát is, valamint háza népét. Angliában Macduff megpróbálja meggyőzni Malcolmot, hogy térjen vissza hazájába, döntse meg Macbeth hatalmát, és vegye át a jogosan őt illető trónt. Malcolm kezdeti vonakodása után végül beleegyezik, és hírt ad róla, hogy az angol király is katonai támogatással áll mögötte.

Ebben az időszakban érkezik a hír Macduffhoz, hogy feleségét és gyermekeit meggyilkolták. E hírre mindenki készülődik a háborúra Macbeth ellen. Eközben Macbeth felesége, a vérontások terhétől sújtva, álmatlanságban szenved és álmában is a gyilkosságok részleteiről beszél. Macbethhez közben jelentik, hogy egy nagy sereg közeledik ellene, és bár alattvalói sorra elhagyják, ő a jóslatokba vetett hitéből erőt merítve várában marad, és nyugodtan készül a várható ütközetre.

Miközben Macbeth elleni erők elérnek Birnam erdejéhez, Malcolm utasítja katonáit, hogy mindenki vágjon le egy-egy faágat, és ezzel álcázza magát. Ezzel válik valóra az a jóslat, hogy Macbeth uralma mindaddig fennmarad, amíg Birnam erdeje el nem éri a várát. Ugyanebben az időszakban a bűntudattól és lelkiismeret-furdalástól gyötört Lady Macbeth öngyilkosságot követ el.

A vár előtt zajló csata során Macbeth sorsa is megpecsételődik. Ő és Macduff összetalálkoznak, és egy heves párbaj kerekedik közöttük. A harc hevében Macduff felfedi, hogy idő előtt, még anyja hasában lévő magzatként lett „kivágva”, így technikailag nem „anya szülte”. Ezzel beteljesedik a boszorkányok első és második jóslata is. A csata lezárultával Malcolmot Skócia királyává koronázzák, ezzel új fejezet kezdődik a skót történelemben.

William Shakespeare: Macbeth olvasónapló

Szereplők bemutatása

Macbeth

Macbeth, a neves skót hadvezér és az azonos című tragédia központi alakja, hírnevet szerzett magának, amikor legyőzte ura, Duncan király ellenségeit, majd sikeresen visszaverte a norvég hadak támadásait is. Az események fordulatos láncolata akkor kezdődött, amikor három boszorka megjósolta neki, hogy előbb Cawdor thánja, majd Skócia királya lesz. Duncan király, Macbeth rokona és uralkodója, a Cawdor thánságot ráruházva, vendégül látta Macbeth kastélyában. Macbeth azonban, felesége unszolására, a királyt meggyilkolva magához ragadta a hatalmat.

A trónöröklés bizonytalanságai közepette Macbeth tudta, hogy Banquo, aki szintén jelen volt a boszorkák jóslatánál, veszélyt jelenthet rá, így bérgyilkosokat fogadott, hogy megölesse őt. Bár a terv nem sikerült tökéletesen, hiszen Banquo fia, Fleance, megmenekült. Macbeth további erőszakos cselekedetei között szerepel, hogy megölette Lady Macduffot és gyermekeit, miután Macduff Malcolm oldalára állt.

A boszorkák ismételt jóslata szerint Macbethet nem érheti bántódás addig, amíg Birnam erdeje el nem éri Dunsinane-t, és csak olyan ember árthat neki, akit nem hagyományos módon szült anya. Macduff, azonban, kivágatott fákat Birnam erdejéből, és ezeket használva álcázta megközelítését. A csata kimenetele tragikus volt Macbeth számára, különösen, amikor kiderült, hogy Macduffot halott anyja testéből vágták ki. Macbeth hősi halálát méltósággal fogadta, így az utolsó pillanatokban visszanyerte tiszteletét.

Lady Macbeth

Lady Macbeth, a dráma címszereplőjének felesége, kulcsszerepet játszott abban, hogy férjét, Macbethet rávette a király meggyilkolására. Hosszas unszolása nyomán Macbeth a királyi vendégeskedés éjszakáján elkövette a gyilkosságot, amelynek célja a trón megszerzése volt, miután Lady Macbeth is tudomást szerzett a boszorkányok jóslatáról. Ő volt az, aki ügyesen úgy rendezte a helyszínt, hogy a gyanú Duncan király két fiára terelődjön.

A tett következményei azonban végzetesek voltak számára. Lady Macbethet mélyen gyötörte a lelkiismeret, ami végül elmebomláshoz vezetett, és halálához is hozzájárult. Tagadhatatlan, hogy ő volt a gyilkosság mögötti erő, aki kemény, férfias jellemével kitalálta és végrehajtatta a tervet. Azonban kiemelendő, hogy férje végül csak azért hajolt meg akarata előtt, mert Lady Macbeth képes volt felszínre hozni Macbethben rejlő, rejtett vágyakat. Lady Macbeth tragikus összeomlása részben annak tudható be, hogy éppen azokkal a cselekedetekkel tette tönkre a szerelmüket, amelyekkel naggyá is akarta tenni.

A boszorkányok

A szereplők nem egyértelműen férfiak vagy nők, a magyar fordításokban is változatosan szerepelnek neveik. Sokan felvetették a kérdést, miért szerepelnek boszorkányok egy Shakespeare-darabban. Egy lehetséges magyarázat szerint a gonoszt nem lehetett ördög formájában ábrázolni, mivel ez a moralitásdrámákban már komikus elemként jelent meg, míg a Macbeth tragikus mű. A boszorkányok azonban hitelesen szolgálták a dráma céljait. Jakab király, aki maga is mélyen érdeklődött a boszorkányság iránt és könyvet is írt a témában, valószínűleg befolyásolta Shakespeare választását. Stephen Greenblatt a „A király megbabonázása” című fejezetében arra is rávilágít, hogy bár a boszorkányok látszólagos szerepe kérdéses a darabban, Shakespeare valószínűleg azért alkalmazta őket, hogy lenyűgözze a királyt. Greenblatt szerint a boszorkányok a Macbeth termékeny homályát és rejtélyét testesítik meg.

Duncan

Duncan, a skót király, akinek trónját Macbeth egykor megmentette, végül szörnyű gyilkosság áldozatává vált

Macduff

Duncan egyik hűséges embere, eleve gyanakodott Macbethre, tudva, hogy ő áll a király meggyilkolása mögött. Ezen meggyőződése miatt Angliába menekült, hogy támogatást nyújtson Malcolmnak. A történet végén Macduff volt az, aki szembenézett és legyőzte Macbethet, annak ellenére, hogy a boszorkányok jóslata szerint Macbethet csak olyan ember ölheti meg, aki nem született természetes úton.

Jelképek

A darabban, ahol a főszereplők beszélgetése négyszemközt zajlana, itt a nyüzsgő tömeg között folyik. A külső szemlélők számára csak egy mosolygó, táncoló pár, akik valójában titkos párbeszédet folytatnak. A jelenet végén a király koronájának árnyéka megjelenik a gyilkosságot tervező Lady arcán, aki ezután táncra hívja Ladyt.

A király álmát őrző két testőr kardélén táncol, saját tőrjeik körül ugrálva, ez előrevetíti végzetüket.

Macbeth számára a tőr, mint szellemtőr jelenik meg, mely felemelkedik és a király szobája felé vezeti. Ez vajon belső kivetülés vagy égi jelenség?

Duncan meggyilkolása során Macbeth először saját tőréhez nyúl, majd hirtelen az őrök tőrjei felé fordul. Még a király ágya mellett is vacillál, vajon végrehajtsa-e a tettet. Egy hosszú, feszült jelenetben bemutatják Macbeth arcát, majd a békésen alvó királyt, aki teljesen védtelen. A király ébredése és a szembesülés után Macbeth már nem léphet vissza, és egy brutális, véres jelenet során többször megszúrja, majd végül elvágja Duncan torkát.

A gyilkosság után Macbeth és Lady Macbeth a sötét udvaron találkoznak, ahol a lelkiismeretük hangjai kínozzák őket. Macbeth magával hozza a gyilkos fegyvert, nem meri visszavinni, ezt később Lady Macbeth teszi meg. A gyilkosság után rögtön dörömbölnek a kapun, Macduff vezetésével a nemesek érkeznek a királyhoz, és hamarosan fény derül a gyilkosságra.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük